Cardiff Ardwyn Singers is one of Wales’s leading mixed choirs enjoying a reputation for its varied repertoire and particular affinity with contemporary Welsh music.

Since its formation in 1964, the choir has performed with many of the world’s leading conductors, orchestras and soloists including Sir Colin Davies, Sir Andrew Davis, Tadaaki Otaka, The London Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, The Royal Philharmonic Orchestra, Raphael Wallfisch, Lucian Pavarotti, Dame Kiri Te Kanawa, Bryn Terfel, and the Choir’s presidents Owain Arwel Hughes OBE and Dennis O’Neill MBE.

The choir’s versatility has led to countless recordings, broadcasts on both radio, including regularly on BBC Radio 4’s Sunday Service, and on television, most recently as part of the commemorations to mark the centenary of the outbreak of the First World War. As part of our 50th anniversary celebrations we released a recording of some of our most popular repertoire on a CD which is available to buy. We have also produced a fascinating book about the history of Cardiff Ardwyn Singers and choral singing in Wales. The CD and book are for sale here.

The commissioning of new works remains high on the choir’s artistic agenda alongside an active tradition of promoting the work of Welsh composers, notably that of William Mathias, Alun Hoddinott, Geraint Lewis, John Metcalf and Mervyn Burtch. In 2015 the choir commissioned world-renowned harpist and musician Catrin Finch to compose Patagonia, a piece to commemorate the 150th anniversary of the Welsh settlement in Patagonia. The premiere was performed to a packed Hoddinott Hall in Cardiff.

Recent Tours

  • 2005: Prague
  • 2007: Mallorca
  • 2009: Venice
  • 2011: Rome
  • 2014: Vienna

Cardiff Ardwyn Singers has toured extensively throughout Europe and the Americas. Recent visits have included Prague (2005), Mallorca (2007), Venice (2009), Guest Choir at the International Celtic Festival (2009) and Rome (2011) which included singing Mass in St Peter’s Basilica, Vatican City on Easter Monday. In 2014 the choir toured to Vienna where we sang Mass at one of the world’s most beautiful cathedrals – St Stephen’s – and Krakow where we performed a short concert 2 miles underground in the Salt Cathedral on Wieliczka Salt Mine. As well as these concert tours the choir enjoys regular rehearsal weekends away were the focus is on socialising as much as honing our sound and repertoire.

In July 2017 the Choir was delighted to win in the Best Mixed Choir, Best Overall Choir, and Best Conductor categories at the Cardigan Eisteddfod.


Un o gorau cymysg blaenllaw Cymru yw Cantorion Ardwyn Caerdydd, sy’n cael y gair o draddodi repertoire amrywiol ac o fod yn neilltuol o gydnaws â cherddoriaeth gyfoes Cymru.

Ers ymffurfio ym 1964, perfformiodd y côr gyda llawer o arweinwyr, cerddorfeydd ac unawdwyr blaenllaw’r byd gan gynnwys Syr Colin Davies, Syr Andrew Davis, Tadaaki Otaka, Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, Raphael Wallfisch, Luciano Pavarotti, y Fonesig Kiri Te Kanawa, Bryn Terfel, a llywyddion y côr Owain Arwel Hughes OBE a Dennis O’Neill MBE.

Yn sgìl aml ddoniau’r côr gwelwyd recordiadau rhif y gwlith, darllediadau ar y radio, gan gynnwys yn rheolaidd ar Sunday Worship BBC Radio 4, ac ar y teledu, yn fwyaf diweddar yn rhan o goffa canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn rhan o ddathliadau ein hanner canmlwyddiant bu i ni ryddhau recordiad o repertoire gyda’n mwyaf poblogaidd ar CD sydd ar gael i’w brynu. Rydym hefyd wedi cynhyrchu llyfr hynod o ddifyr am hanes Cantorion Ardwyn Caerdydd a chanu corawl yng Nghymru.  

Mae comisiynu gweithiau newydd o bwys mawr yn rhaglen artistig y côr ochr yn ochr â thraddodiad cryf hyrwyddo gwaith cyfansoddwyr o Gymry, yn anad neb William Mathias, Alun Hoddinott, Geraint Lewis, John Metcalf a Mervyn Burtch. Yn 2015 comisiynodd y côr y delynores a’r cerddor byd-enwog Catrin Finch i gyfansoddi Patagonia, darn i goffáu canmlwyddiant a hanner sefydlu’r Wladfa ym Mhatagonia. Perfformiwyd y première yng Nghaerdydd, yn Neuadd Hoddinott dan ei sang.

Teithiodd Cantorion Ardwyn Caerdydd yn eang drwy hyd a lled Ewrop a chyfandiroedd America. Ymhlith ymweliadau diweddar bu Prâg (2005), Mallorca (2007), Fenis (2009), Côr Gwadd yn yr Wŷl Geltaidd Ryngwladol (2009) a Rhufain (2011) a oedd yn cynnwys canu’r Offeren yn Basilica San Pedr, Dinas y Vaticano ddydd Llun y Pasg. Yn 2014 rhoes y côr dro am Fienna lle buom yn canu’r Offeren yn un o eglwysi cadeiriol hardda’r byd – San Steffan – a Krakow lle perfformiom gyngerdd byr ddwy filltir dan ddaear yn yr Eglwys Gadeiriol Halen ar Gloddfa Halen Wieliczka. Yn ogystal â’r teithiau cyngerdd hyn mae’r côr yn cael blas ar benwythnosau ymarfer oddi cartref lle rydym yn canolbwyntio ar gymdeithasu yn gymaint â hogi ein sain a’n repertoire.

Yr Gorffennaf 2017 ddiwethaf roedd y Côr wrth ei fodd o ennill categorïau’r Côr Cymysg Gorau, y Côr Gorau Dros Bawb, a’r Arweinydd Gorau yn Eisteddfod Aberteifi.