Musical Director David Leggett

David, who hails from Aberystwyth, is a music graduate of Cardiff University where he was awarded the David Evans Memorial Prize in 2001. Her furthered his studies at postgraduate level gaining an MA in Musicology, focusing on Polish Choral Music in the 20th century.

Formative experiences, as a chorister under the direction of John Hugh Thomas at University and Ralph Allwood with the National Youth Choir of Wales, inspired David to pursue his passion for choral music through conducting. 

Having acted as Assistant Director of Cardiff University Chorus, he secured masterclasses in choral direction with Peter Broadbent and Jo McNally with financial assistance from the Association of British Choral Directors and the Welsh Amateur Music Federation.

David is Head of Music & Creative Arts at Cardiff High School. He was also Organist and Director of Music at Eglwys Dewi Sant, Cardiff, from 2001 until 2010.

Since becoming Musical Director of Cardiff Ardwyn Singers in 2005, David has prepared the choir for numerous broadcasts on television and radio as well as concert performances with the BBC National Orchestra of Wales.

He takes pride in perpetuating the choir’s tradition of innovative programming and has been privileged to direct the choir at many prestigious venues.

 

 


Accompanist Janice Ball BEM

Janice was born in the Swansea Valley and began playing the piano and organ as a child. She later took a Bachelor of Music degree in Musical Composition at the University of Wales, Cardiff where she studied under tutors John McCabe and Patrick Piggott.

After graduating she taught piano and organ and gained a reputation as a professional accompanist to singers and choral organisations.

A television contract resulted in many guest appearances as an accompanist to a range of well -singers for HTV Wales and in 1969 she was appointed accompanist and assistant conductor to the internationally renowned Ardwyn Singers of Cardiff. She was also the accompanist of the National Youth Choir of Wales for 20 years.

As an organist Janice has played at the Metropolitan Cathedral in Washington DC, the Royal Albert Hall, Valetta Cathedral in Malta, the Sydney Opera House and also in the cathedrals of Russia and Germany. She was also invited to undertake a series of organ recitals in Barbados and Australia. For a decade Jane was Head of Music at Coleg Glan Hafren in Cardiff and now tutors at the University of Wales College Cardiff, Howells School in Llandaff and also works within the Welsh National Opera Youth and Community team.

In constant demand as a pianist and organist, Janice, who also holds a pilot’s licence, became accompanist for the Treorchy Male Voice Choir in 2002, undertaking a hugely successful tour of Australia with them as well as performing in some of the UK’s top concert venues. Jan was appointed the first female Conductor of the choir in the summer of 2007. In 2009 she led the choir on its fourth tour of Australia and first visit to New Zealand to critical acclaim.

In 2018, to celebrate 50 distinguished years as accompanist for Cardiff Ardwyn Singers, the choir commissioned and performed new music 'Tair Alaw' from Welsh composer Rhian Samuel, dedicated to Jan. The celebrations were continued into 2019 when Janice was award the British Empire Medal in the Queen’s New Year’s Honours for her services to music - richly deserved!

Cyfarwyddwr Cerdd David Leggett

Mae David, sy’n hanu o Aberystwyth, yn un o raddedigion Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd lle dyfarnwyd iddo Wobr Goffa David Evans yn 2001. Aeth rhagddo â’i astudiaethau ar safon ôl-raddedig a chael MA mewn Cerddoleg, yn canolbwyntio ar Gerddoriaeth Gorawl Gwlad Pwyl yn yr ugeinfed ganrif.

Bu profiadau ffurfiannol, yn gôr-gantor dan gyfarwyddyd John Hugh Thomas yn y Brifysgol a Ralph Allwood gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn gyfrwng ysbrydoli David i ddilyn ei awch am gerddoriaeth gorawl drwy arwain. 

Wedi bod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Corws Prifysgol Caerdydd, cafodd ddosbarthiadau cyfarwyddo corawl gyda Peter Broadbent a Jo McNally gyda chymorth ariannol gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Corawl Prydain a Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru.

Mae David yn Bennaeth Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Uwchradd Caerdydd. Roedd hefyd yn Organydd ac yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth yn Eglwys Dewi Sant, Caerdydd, o 2001 tan 2010.

Ers dod yn Gyfarwyddwr Cerddorol Cantorion Ardwyn Caerdydd yn 2005, paratôdd David y côr ar gyfer darllediadau lawer ar y teledu a’r radio yn ogystal â pherfformiadau cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae’n ymfalchïo mewn parhau traddodiad rhaglennu arloesol y côr a braint iddo fu cyfarwyddo’r côr mewn llawer o oedfannau o fri.


Cyfeilydd Janice Ball BEM

Yng Nghwm Tawe y ganed Janice a dechreuodd ganu’r piano a’r organ ym more’i hoes. Yn ddiweddarach cymerodd radd Baglor Cerddoriaeth mewn Cyfansoddi Cerddorol ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd lle’r astudiodd dan y tiwtoriaid John McCabe a Patrick Piggott.

Ar ôl graddio bu’n athro’r piano a’r organ ac ennill bri’n gyfeilydd proffesiynol i gantorion a chyrff corawl.

Yn sgìl cytundeb teledu ymddangosodd droeon yn gyfeilydd gwadd i amryfal gantorion adnabyddus i HTV Cymru ac ym 1969 fe’i penodwyd yn gyfeilydd ac yn arweinydd cynorthwyol Cantorion Ardwyn Caerdydd sy’n fawr eu bri drwy’r gwledydd. Roedd hefyd yn gyfeilydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru am ugain mlynedd.

Yn organydd, chwaraeodd Janice yn yr Eglwys Gadeiriol Fetropolitanaidd yn Washington DC, y Royal Albert Hall, Eglwys Gadeiriol Valetta ym Malta, Ty^ Opera Sydney a hefyd yn eglwysi cadeiriol Rwsia a’r Almaen. Fe’i gwahoddwyd hefyd i roi cyfres o ddatganiadau organ ym Marbados ac Awstralia. Am ddegawd roedd Jan yn Bennaeth Cerddoriaeth yng Ngholeg Glan Hafren yng Nghaerdydd ac mae’n awr yn diwtor yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, Ysgol Howells yn Llandaf a hefyd yn gweithio yn nhîm Ieuenctid a Chymuned Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae galw cyson amdani’n bianydd ac yn organydd ac yn 2002 daeth Janice, sydd hefyd yn dal trwydded peilot, yn gyfeilydd Côr Meibion Treorci a mynd ar daith ysgubol o lwyddiannus yn Awstralia gyda nhw yn ogystal â pherfformio yn rhai o bennaf oedfannau cyngerdd gwledydd Prydain.

Penodwyd Jan yn Arweinydd benywaidd cynta’r côr yn haf 2007. Yn 2009 arweiniodd y côr ar ei bedwaredd daith yn Awstralia a’i dro cyntaf am Seland Newydd lle’r oeddent yn fawr eu clod gan y beirniaid.

Yn 2018, i ddathlu 50 mlynedd nodedig fel cyfeilyddes Cantorion Ardwyn Caerdydd, comisynodd a pherfformiodd y côr darn cerddorol newydd o’r enw ‘Tair Alaw’ gan Rhian Samuel, cyfansoddwraig o Gymru, a hynny fel teyrnged i Janice. Parhaodd y dathlu yn 2019 pan dderbyniodd Janice Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig am ei gwasanaeth i Gerddoriaeth o restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines. Gwobr a chlod haeddiannol iawn.